mel_frequencies

paddle.audio.functional. mel_frequencies ( n_mels=64, f_min=0.0, f_max=11025, htk=False, dtype='float32' ) [源代码]

计算 Mels 频率。

参数

  • n_mels (int,可选) - 输入 tensor,默认 64。

  • f_min (float,可选) - 最小频率(hz),默认 0.0。

  • f_max (float,可选) - 最大频率(hz),默认 11025.0。

  • htk (bool,可选) - 是否使用 htk 缩放,默认 False。

  • dtype (str,可选) - 默认'float32'。

返回

paddle.Tensor,Tensor 形状 (n_mels,)。

代码示例

>>> import paddle

>>> n_mels = 64
>>> f_min = 0.5
>>> f_max = 10000
>>> htk_flag = True

>>> paddle_mel_freq = paddle.audio.functional.mel_frequencies(
...     n_mels, f_min, f_max, htk_flag, 'float64')