to_static

@ paddle.jit. to_static

本装饰器将函数内的动态图API转化为静态图API。此装饰器自动处理静态图模式下的Program和Executor,并将结果作为动态图Tensor返回。输出的动态图Tensor可以继续进行动态图训练、预测或其他运算。如果被装饰的函数里面调用其他动态图函数,被调用的函数也会被转化为静态图函数。

示例代码

import paddle
from paddle.jit import to_static

@to_static
def func(x):
  if paddle.mean(x) < 0:
    x_v = x - 1
  else:
    x_v = x + 1
  return x_v

x = paddle.ones([1, 2], dtype='float32')
x_v = func(x)
print(x_v) # [[2. 2.]]