det

paddle.linalg. det ( x ) [源代码]

计算批量矩阵的行列式值。

参数

  • x (Tensor) : 输入一个或批量矩阵。 x 的形状应为 [*, M, M], 其中 * 为零或更大的批次维度, 数据类型支持float32、float64。

返回

Tensor, 输出矩阵的行列式值 Shape为 [*]

代码示例

import paddle

x =  paddle.randn([3,3,3])

A = paddle.linalg.det(x)

print(A)

# [ 0.02547996,  2.52317095, -6.15900707])